คู่มือปฏิบัติงานส่วนพัสดุ

pdf ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับปรับปรุง 1 ตุลาคม 2562 
pdf ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงของหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 

Facebook Comments