ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนพัสดุจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานและเพื่อเป็นประโยชน์ในการอ้างอิง วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ

Download :
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับพัสดุ ฉบับปรับปรุง 10 เมษายน 2565
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงของหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท