คู่มือปฏิบัติงานส่วนพัสดุ

pdf ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับปรับปรุง 9 เมษายน 2564
pdf ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงของหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 

Facebook Comments Box