คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานได้รับมอบอำนาจ

หน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ การจัดหาพัสดุทุกขั้นตอน/ทุกวิธี

 1. ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  วงเงินไม่เกิน 500,000.00 บาท  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
  วงเงินไม่เกิน 300,000.00 บาท  หมวดครุภัณฑ์
 2. วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
  วงเงินไม่เกิน 500,000.00 บาท  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
 3. วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
  วงเงินไม่เกิน 500,000.00 บาท  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

วงเงินไม่เกิน 300,000.00 บาท  ทุกหมวดรายจ่าย  ได้แก่

 1. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 2. ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม
 3.  ศูนย์บริหารทรัพย์สิน
 4. ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม
 5. ส่วนอาคารสถานที่
 6. ส่วนบริการกลาง
 7. หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 8. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้รับมอบอำนาจ  File :  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วิธีการจัดซื้อ..โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบ e-GP  File : วิธีเฉพาะเจาะจง

คู่มือ..โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบ e-GP  File : คู่มือวิธีเฉพาะเจาะจง

คู่มือ..โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding  e-bidding หน้า 1-80    e-biddingหน้า 81-150

วิธีการดำเนินการในระบบ e-GP  สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน  File : สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน

การมอบอำนาจเรื่องการพัสดุ  File : คู่มือการมอบอำนาจ

หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  File : หลักการจำแนกงบประมาณ