คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานได้รับมอบอำนาจ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้รับมอบอำนาจ  File :  ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้รับมอบอำนาจ 

วิธีการจัดซื้อ..โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบ e-GP  File : วิธีเฉพาะเจาะจง

คู่มือ..โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบ e-GP  File : คู่มือวิธีเฉพาะเจาะจง

คู่มือ..โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding  e-bidding หน้า 1-80    e-biddingหน้า 81-150

วิธีการดำเนินการในระบบ e-GP  สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน  File : สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน

หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  File : หลักการจำแนกงบประมาณ