ติดต่อส่วนพัสดุ

ส่วนพัสดุ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222   อาคาร D  ชั้น 9  อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
ตำบลไทยบุรี   อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  80160

โทรศัพท์
0-7567-3732 (งานธุรการ)
0-7567-7023 (นางอารี บริพันธ์..หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ)
0-7567-3733 (นางสุภาวดี โชคอัคคี..รักษาการแทนหัวหน้างานจัดหาพัสดุ)
0-7567-3779 (นางสาววรรณา มัคราช..รักษาการแทนหัวหน้างานคลังพัสดุ)

โทรสาร
0-7567-3734