ติดต่อส่วนพัสดุ

ส่วนพัสดุ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222  อาคารบริหาร  ตำบลไทยบุรี
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  80160

โทรศัพท์
0-7567-3732 (งานธุรการ)
0-7567-3737 (นางอารี บริพันธ์..หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ)
0-7567-3733 (นางสุภาวดี โชคอัคคี..หัวหน้างานจัดหา)
0-7567-3779 (นางสาววรรณา มัคราช..หัวหน้างานคลัง)

โทรสาร
0-7567-3734

 

ติดต่อสอบถาม

 1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 
  การบันทึกข้อมูลตามแบบบันทึกผลการจัดซื้อจัดจ้างและการรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ (แบบ PDF Form) 
  นางอารี บริพันธ์             โทร. 73737
 2. งานสร้างซัพพลายเออร์
  นางอารี  บริพันธ์            โทร.73737
  นางสาวสุพัตรา  มีแสง  โทร.73736
 3. งานจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์
  นส.อาจินต์  วรินทรเวช   โทร.73792
  นส. ศิราณีย์ กาฬจันโท  โทร.73794
  นางปราณี  จันทร์เอียด   โทร.73778
  นางวิมลรัศมิ์ สายพรหม  โทร.73793
  นายณรงค์  ปิยะกาญจน์  โทร.73781
  นส.รัตนาพร ทศพล        โทร.73735
  นส.ศุภรัตน์ เลิศบุรุษ      โทร.73733
 4. งานจ้างปรับปรุงก่อสร้าง
  นางภัทรพร  เพชรวรพันธ์  โทร.73736
  นางสุภาวดี   โชติอัคคี       โทร.73733
 5. งานรายงานผล พ.7 และ พ.7-1
  นางปราณี   จันทร์เอียด    โทร.73778

 


Website :  https://dps.wu.ac.th


e-mail :  dps@wu.ac.th

Facebook Comments Box