ติดต่อส่วนพัสดุ

ที่อยู่ส่วนพัสดุ
ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
222  อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์  อาคาร D ชั้น 9
ต.ไทยบุรี  อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 
80160

โทรศัพท์
0-7567-3732 (งานธุรการ)
0-7547-7020-1 (งานธุรการ)
0-7547-7023 (นางอารี บริพันธ์..หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ)
0-7567-3733 (นางสุภาวดี โชติอัคคี..รักษาการแทนหัวหน้างานจัดหาพัสดุ)
0-7567-3779 (นางสาววรรณา มัคราช..รักษาการแทนหัวหน้างานคลังพัสดุ)

e-mail  :   dps@wu.ac.th
Facebook :   ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    https://www.facebook.com/dpswalailak