ติดต่อส่วนพัสดุ

ส่วนพัสดุ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222  อาคารบริหาร  ตำบลไทยบุรี
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  80160

โทรศัพท์
0-7567-3732 (งานธุรการ)
0-7567-3737 (นางอารี บริพันธ์..หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ)
0-7567-3733 (นางสุภาวดี โชคอัคคี..หัวหน้างานจัดหา)
0-7567-3779 (นางสาววรรณา มัคราช..หัวหน้างานคลัง)

โทรสาร
0-7567-3734

 

ติดต่อสอบถาม

 1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 
  การบันทึกข้อมูลตามแบบบันทึกผลการจัดซื้อจัดจ้างและการรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ (แบบ PDF Form) 
  นางอารี บริพันธ์             โทร. 73737
 2. งานสร้างซัพพลายเออร์
  นางอารี  บริพันธ์            โทร.73737
  นางสาวสุพัตรา  มีแสง  โทร.73736
 3. งานจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์
  นส.อาจินต์  วรินทรเวช   โทร.73792
  นส. ศิราณีย์ กาฬจันโท  โทร.73794
  นางปราณี  จันทร์เอียด   โทร.73778
  นางวิมลรัศมิ์ สายพรหม  โทร.73793
  นายณรงค์  ปิยะกาญจน์  โทร.73781
 4. งานจ้างปรับปรุงก่อสร้าง
  นางภัทรพร  เพชรวรพันธ์  โทร.73736
  นางสุภาวดี   โชติอัคคี       โทร.73733
 5. งานรายงานผล พ.7 และ พ.7-1
  นางปราณี   จันทร์เอียด    โทร.73778

 


Website :  https://dps.wu.ac.th


e-mail :  dps@wu.ac.th

Facebook Comments