ติดต่อส่วนพัสดุ

ส่วนพัสดุ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222  อาคารบริหาร  ตำบลไทยบุรี
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  80160

โทรศัพท์
0-7567-3732 (งานธุรการ)
0-7567-3737 (นางอารี บริพันธ์..หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ)
0-7567-3733 (นางสุภาวดี โชคอัคคี..หัวหน้างานจัดหา)
0-7567-3779 (นางสาววรรณา มัคราช..หัวหน้างานคลัง)

โทรสาร
0-7567-3734


Website :  https://dps.wu.ac.th


e-mail :  dps@wu.ac.th

Facebook Comments