ลักษณะการบริหารงาน

ส่วนพัสดุ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานอธิการบดี หน้าที่หลัก คือ การบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุและเนื่องจากการบริหารงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นแบบ “รวมบริการประสานภารกิจ” ส่วนพัสดุ สำนักงานอธิการบดี จึงเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบการบริหารงานพัสดุ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง ควบคุม กำกับดูแลและบริหารการใช้พัสดุให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 3 งานได้แก่ งานบริหารทั่วไปและธุรการ งานจัดหา และงานคลังพัสดุ

Facebook Comments Box