การบริหารงาน

ประวัติความเป็นมา
         ส่วนพัสดุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การดำเนินงานเริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 และได้ย้ายที่ตั้งสำนักงาน ดังนี้ 
พ.ศ. 2536  :  หอจดหมายเหตุเปรม ติณสูลานนท์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และที่อาคารแหลมทอง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2537  :  องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชและที่อาคารแหลมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2539 :  อาคารชั่วคราว หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  และที่อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2540 :  อาคารวิจัย 
พ.ศ. 2544 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565  :  อาคารบริหาร 
1  พฤศจิกายน 2565 – ปัจจุบัน  :  ชั้น 9  อาคาร D  โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ลักษณะการบริหาร

         ส่วนพัสดุ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานอธิการบดี หน้าที่หลัก คือ การบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุและเนื่องจากการบริหารงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นแบบ “รวมบริการประสานภารกิจ” ส่วนพัสดุ สำนักงานอธิการบดี จึงเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบการบริหารงานพัสดุ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง ควบคุม กำกับดูแลและบริหารการใช้พัสดุให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 3 งานได้แก่ งานบริหารทั่วไปและธุรการ งานจัดหาพัสดุ และงานคลังพัสดุ

วิสัยทัศน์ส่วนพัสดุ

ระบบงานดี มีมาตรฐานล้ำ นำสมัย โปร่งใสตรวจสอบได้

 

พันธกิจ 
1.  บริการจัดหาพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ 
2. บริหารการใช้พัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3. จัดทำคลังข้อมูลด้านการพัสดุ เพื่อใช้ในการของบประมาณและการจัดหา 

วัตถุประสงค์
1.  มีการวางแผน ควบคุม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบฯ ไม่พบข้อร้องเรียน 
3. มีการดำเนินงานด้านคลังพัสดุ ควบคุมดูแลและให้บริการด้านการพัสดุ แก่หน่วยงานต่างๆ 
4. สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

คำรับรองการปฏิบัติงานและกลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบาย

คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565
ส่วนที่ 1 กลยุทธ์การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (World Class University) 
ส่วนที่ 2 กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงตามนโยบายเร่งด่วนของอธิการบดี หรือยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO) 

DOWNLOAD : คำรับรองการปฏิบัติงาน

ส่วนพัสดุกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ 2565 
1. กลยุทธ์การปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรลุเป้าหมาย 
2. กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร 
รายละเอียด Download : กลยุทธ์ World Class U

กลยุทธ์ แนวทางและเป้าหมายการขับเคลื่อนหน่วยงานในปี 2565 
Download : กลยุทธ์สู่อันดับโลก 

อินทนิน