คู่มือการใช้งาน ระบบบันทึกข้อมูลพัสดุ พ.7 และ พ.7-1

คู่มือการใช้งาน
FILE : คู่มือการใช้งาน ระบบบันทึกข้อมูลพัสดุ พ.7 และ พ.7-1

—————————————————————————
คู่มือการใช้งาน  (เพิ่มเติม  3 เมนู)
– การสืบค้นเลขที่อ้างอิง
– การแก้ไข/ยกเลิกรายการ
– รายงานกรมบัญชีกลาง
FILE : คู่มือบันทึก พ.7 และ พ.7-1 เพิ่มเติม 3 เมนู