เอกสารประกอบการส่งมอบพัสดุ

แบบเอกสารประกอบการส่งมอบพัสดุ (DPS09)

สำหรับงานจัดหาแนบให้ผู้ขายในขั้นตอนของการส่งหนังสือแจ้งผู้ขายลงนามใบสั่งซื้อ/สัญญา   เพื่อให้ผู้ขายจัดทำราคาครุภัณฑ์แยกแต่ละรายการแนบมาพร้อมกับใบส่งมอบพัสดุ/ส่งของ/ใบแจ้งหนี้-กำกับภาษี

DOWNLOAD : เอกสารประกอบการส่งมอบพัสดุ