แบบใบขอซื้อ/จ้าง (PR)

แบบใบขอซื้อ/จ้าง (PR)  ตามพรบ. 2560

1.ใบขอซื้อขอจ้างวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
2.ใบขอซื้อขอจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3.ใบขอซื้อขอจ้างวิธีสอบราคา
4.ใบขอซื้อขอจ้างวิธีคัดเลิอก
5.ใบขอซื้อขอจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
6.ใบขอจ้างที่ปรึกษาวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
7.ใบขอจ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก
8.ใบขอจ้างที่ปรึกษาวิธีเฉพาะเจาะจง
9.ใบขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
10.ใบขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างวิธีคัดเลือก
11.ใบขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างวิธีเฉพาะเจาะจง

Facebook Comments