1. แบบใบขอซื้อ/จ้าง (PR)

แบบใบขอซื้อ/จ้าง (PR)   ปรับปรุง..21 สิงหาคม 2563

ใบขอซื้อ/ขอจ้าง 

 1.  ใบขอซื้อ/ขอจ้าง  วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
 2.  ใบขอซื้อ/ขอจ้าง  วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 3.  ใบขอซื้อ/ขอจ้าง  วิธีสอบราคา
 4.  ใบขอซื้อ/ขอจ้าง  วิธีคัดเลือก
 5.  ใบขอซื้อ/ขอจ้าง  วิธีเฉพาะเจาะจง


ใบขอจ้างที่ปรึกษา 

 1. ใบขอจ้างที่ปรึกษา วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 2.  ใบขอจ้างที่ปรึกษา วิธีคัดเลือก
 3.  ใบขอจ้างที่ปรึกษา วิธีเฉพาะเจาะจง

 

ใบขอจ้างออกแบบงาน

 1.  ใบขอจ้างออกแบบงานหรือควบคุมงานก่อสร้าง  วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 2.  ใบขอจ้างออกแบบงานหรือควบคุมงานก่อสร้าง  วิธีคัดเลือก
 3. ใบขอจ้างออกแบบงานหรือควบคุมงานก่อสร้าง  วิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ใบขอจ้างออกแบบงานหรือควบคุมงานก่อสร้าง  วิธีประกวดแบบ