5.แบบขอมีบัตรใหม่หรือยกเลิกบัตรถ่ายเอกสาร

กรณี หน่วยงานประสงค์ขอทำบัตรหรือยกเลิกบัตรถ่ายเอกสาร ให้ระบุรายละเอียดในแบบขอมีบัตรใหม่หรือยกเลิกบัตรถ่ายเอกสาร และส่งมายังส่วนพัสดุเพื่อดำเนินการจัดทำบัตร ตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้

แบบขอบัตรถ่ายเอกสาร