3.แบบร่างขอบเขตงานฯ

ส่วนพัสดุได้ปรับปรุงแบบร่างขอบเขตงานของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) สำหรับการซื้อ  การจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  การจ้างก่อสร้างและการเช่าสังหาริมทรัพย์ ตามหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0405.4/ว159
เผยแพร่วันที่ 17 สิงหาคม 2566  ดังนี้

1.-วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วงเงินไม่เกิน100,000 บาท
2.-วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ วงเกิน100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
3.-วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อ มาตรา-56 (2) ค วงเงินเกิน 500,000 บาท
4.-วิธีเฉพาะเจาะจง งานจ้างก่อสร้าง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
5.-วิธีเฉพาะเจาะจง งานจ้างก่อสร้าง วงเกิน100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
6.-วิธีเฉพาะเจาะจง งานจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
7.-วิธีเฉพาะเจาะจง งานจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง วงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

8.-วิธี-e-bidding ซื้อ วงเงินเกิน 500,000 บาท
9.-วิธี-e-bidding งานจ้างก่อสร้าง วงเงินเกิน 500,000 บาท
10.-วิธีe-bidding งานจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง วงเงินเกิน 500,000 บาท

11.-วิธีคัดเลือก ซื้อ วงเงินเกิน 500,000 บาท
12.-วิธีคัดเลือก งานจ้างก่อสร้าง วงเงินเกิน 500,000 บาท
13.-วิธีคัดเลือก งานจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง วงเงินเกิน 500,000 บาท

14. คำรับรองการตรวจสอบผู้ประกอบการ SMEs และสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย
      ตัวอย่าง-คำรับรองการตรวจสอบผู้ประกอบการ