3.แบบร่างขอบเขตงานฯ ปรับปรุงตามหนังสือเวียน ว78

ปรับปรุงแบบร่างขอบเขตงาน ตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ว78

Download  : 

1. วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
   ตัวอย่าง-วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

2. วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ วงเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
    ตัวอย่าง-วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อวงเงินเกิน100,000บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาท

3. วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ มาตรา 56(2)(ค) วงเงินเกิน 500,000 บาท
    ตัวอย่าง-วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อมาตรา 56(2)(ค)

4. วิธีเฉพาะเจาะจงงานจ้างก่อสร้างวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
    ตัวอย่าง-วิธีเฉพาะเจาะจงงานจ้างก่อสร้าง

5. วิธีเฉพาะเจาะจงงานจ้างก่อสร้าง วงเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
    ตัวอย่าง-วิธีเฉพาะเจาะจงงานจ้างก่อสร้าง

6. วิธีเฉพาะเจาะจงงานจ้างก่อสร้างมาตรา (56)(2)(ค) วงเงินเกิน 500,000 บาท
    -ตัวอย่าง ไม่มี

7. วิธีเฉพาะเจาะจงงานจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
    ตัวอย่าง-วิธีเฉพาะเจาะงานจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง

8. วิธีเฉพาะเจาะจงงานจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง วงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
    ตัวอย่าง-วิธีเฉพาะเจาะจงจ้างงานจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้างวงเงินเกิน 100,000 บาท

9. วิธี e-bidding ซื้อ วงเงินเกิน 500,000 บาท
    ตัวอย่าง-วิธี e-bidding ซื้อวงเงินเกิน 500,000 บาท

10. วิธี e-bidding งานจ้างก่อสร้าง วงเงินเกิน 500,000 บาท
      ตัวอย่าง-วิธี e-bidding งานจ้างก่อสร้างวงเงินเกิน 500,000 บาท

11. วิธีe-bidding งานจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้างวงเงินเกิน 500,000 บาท
     ตัวอย่าง-วิธี e-bidding งานจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง

12. วิธีคัดเลือกซื้อ วงเงินเกิน 500,000 บาท
      ตัวอย่าง-วิธีคัดเลือกซื้อวงเงินเกิน 500,000 บาท

13. วิธีคัดเลือกงานจ้างก่อสร้าง วงเงินเกิน 500,000 บาท
      ตัวอย่าง-วิธีคัดเลือกงานจ้างก่อสร้างวงเกิน 500,000 บาท

14. วิธีคัดเลือกงานจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง  วงเงินเกิน 500,000 บาท
      ตัวอย่าง-วิธีคัดเลือกงานจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง

15. คำรับรองการตรวจสอบผู้ประกอบการ SMEs และสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย
      ตัวอย่าง-คำรับรองการตรวจสอบผู้ประกอบการ