การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 / ว397

หนังสือด่วนที่สุด คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว397  ลงวันที่ 11 กรกฏาคม 2566
เรื่อง :  การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  ข้อ 55 (1)

————————————————————————

ตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ ข้อ 55  กำหนดว่า  “เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ 54 ให้คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการดังนี้ (1) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น”  จากข้อกำหนดของระเบียบฯ ดังกล่าว จึงทำให้มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่า ปัจจุบันคณะกรรมการพิจารณาผลๆ ยังมีความจำเป็นที่จะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่นเช่นเดิมอยู่หรือไม่เนื่องจากปัจจุบันได้มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐมากขึ้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงมีการพิจารณาตามหนังสือเวียนดังกล่าว  LINK ..หนังสือเวียน ว397