กำหนดราคาอ้างอิงพัสดุ พ.ศ.2566 ว404

หนังสือด่วนที่สุด    กรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0433.5/ว404    ลงวันที่ 13 กรกฏาคม 2566
เรื่อง :  กำหนดราคาอ้างอิงพัสดุ พ.ศ.2566
————————————————————-

เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560   มาตรา 47 บัญญัติให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารราคาอ้างอิงของพัสดุ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง จึงได้ประกาศราคาอ้างอิงพัสดุ ตาม Link  หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง/ ว404