ประชุมส่วน

ประชุมส่วนพัสดุ ครั้งที่ 10/2566

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2566    เวลา 09.00 น.  ส่วนพัสดุประชุมประจำเดือนกรกฏาคม 2566   ณ ห้องประชุมช่อประดู่ อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์   ซึ่งเป็นครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ในวันประชุมดังกล่าว ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.มงคล ธีระนานนท์) เป็นประธานการประชุม  ดำเนินการประชุมโดยแจ้งทราบจากที่ประชุมบริหาร และแจ้งทราบอื่นๆ  เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกัน  และมีการติดตามผลการดำเนินงาน  การร่วมกันหารือในประเด็นต่างๆ ซึ่งดำเนินไปตามวาระการประชุม