ขอเชิญประชุม

ขอเชิญประชุม : แนวปฏิบัติในการจัดทำแบบร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ปรับปรุงใหม่ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว๑๕๙

                   ด้วยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   กรมบัญชีกลาง มีหนังสือที่ กค(กวจ) 0405.4/ว159      เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแบบร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)  เพื่อให้การจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานฯ สำหรับการซื้อ  การจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  การจ้างก่อสร้างและการเช่าสังหาริมทรัพย์มีความชัดเจน  กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ  นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน นั้น ส่วนพัสดุดำเนินการปรับปรุงแบบร่างขอบเขตของงานฯ ตามหนังสือดังกล่าว จำนวน 13 แบบ และแบบควบคุมความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อขอจ้าง (PR) เรียบร้อยแล้ว  
จึงขอเชิญผู้ที่มีหน้าที่จัดทำแบบร่างขอบเขตของงานฯ  จำนวนไม่เกิน 2 ท่าน  เข้าร่วมประชุม นวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 อาคาร C  โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
กรุณาแจ้งชื่อตอบรับเข้าประชุมภายในวันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566
QR Code
แบบตอบรับการประชุม

แบบเอกสาร แบบร่างขอบเขตฯงาน
แบบเอกสาร  แบบควบคุมความถูกต้องของใบขอซื้อขอจ้าง (PR) 

เอกสารประกอบการประชุม
เอกสารประกอบการประชุม