Home / งานจัดหา

งานจัดหา

จำนวนวันปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามคู่มือปฏิบัติงานพัสดุ

จำนวนวันปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามคู่มือปฏิบัติงานพัสดุ   ถึงขั้นตอนได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ปรับลดจำนวนวันลงเพื่อประสิทธิภาพ เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2562 จำนวนวันปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามคู่มือปฏิบัติงานพัสดุ   เปรียบเทียบตั้งแต่ขั้นตอนได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  – ผู้มีอำนาจอนุมัติและขั้นตอนแจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้างลงนามสัญญา  

Read More »

ส่งมอบครอบครัวช้าง

ร้าน ช.การช้าง 999  จากจังหวัดนครราชสีมา ส่งมอบครอบครัวช้าง ที่สวยและเหมือนจริง ติดตั้งที่สวนวลัยลักษณ์ ..ในภาพอยู่ระหว่างการเก็บสี และปรับพื้นที่ปลูกหญ้า      

Read More »

บริษัท โกลบอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ส่งมอบรถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บริษัท โกลบอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ส่งมอบรถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2561 จำนวน 16 คัน และสำรองอีก 2 คัน

Read More »

หจก.โปรแล็มแพ็กบริจาคอุปกรณ์ดูแลสิ่งแวดล้อม รวมมูลค่า 183,500.00 บาท

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอขอบพระคุณ ดร.ภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์  หจก.โปรแล็มแพ็ก ที่ได้บริจาคอุปกรณ์ดูแลสิ่งแวดล้อม ได้แก่เครื่องเป่าใบไม้ จำนวน 3 ตัว  เครื่องดูดใบไม้ จำนวน 1 ตัว รวมมูลค่า 183,500.00 บาท            

Read More »

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

Read More »

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

Read More »

มาตรการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปราบปรามการทุจริต

ไฟล์แนบ dps-20141120-005

Read More »