งานจัดหา

จำนวนวันปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามคู่มือปฏิบัติงานพัสดุ

จำนวนวันปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามคู่มือปฏิบัติงา …

Read More »

บริษัท โกลบอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ส่งมอบรถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บริษัท โกลบอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ส่งมอบรถไฟฟ้า มหา …

Read More »

หจก.โปรแล็มแพ็กบริจาคอุปกรณ์ดูแลสิ่งแวดล้อม รวมมูลค่า 183,500.00 บาท

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอขอบพระคุณ ดร.ภูมิพัฒน์ อัศว …

Read More »

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค …

Read More »

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและก …

Read More »

มาตรการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปราบปรามการทุจริต

ไฟล์แนบ dps-20141120-005

Read More »