งานจัดหา

ภาพประกอบเรื่อง

สัมมนาชี้แจงแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช

Post Views: 81 ขอเชิญหน่วยงานได้รับมอบอำนาจ ร่วมรับฟังก […]

สัมมนาชี้แจงแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

ภาพประกอบเรื่อง

คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว41

Post Views: 243 คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนางสาวธันยพ

คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว41 Read More »

BANNER

แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและเร่งรัดการใช้จ่ายงปม. 2567 หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ว41

Post Views: 11,149 กรมบัญชีกลางมีหนังสือด่วนที่สุด  ที่

แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและเร่งรัดการใช้จ่ายงปม. 2567 หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ว41 Read More »

sllide

ส่วนพัสดุ พัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน Application Line และระบบ WU HRMS

Post Views: 440 ส่วนพัสดุจัดทำโครงการพัฒนาระบบติดตามควา

ส่วนพัสดุ พัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน Application Line และระบบ WU HRMS Read More »

ขอเชิญประชุม

ขอเชิญประชุม : แนวปฏิบัติในการจัดทำแบบร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ปรับปรุงใหม่ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว๑๕๙

Post Views: 3,756                    ด้วยคณะกรรมการวินิ

ขอเชิญประชุม : แนวปฏิบัติในการจัดทำแบบร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ปรับปรุงใหม่ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว๑๕๙ Read More »

banner

กำหนดส่งเรื่องขอซื้อขอจ้าง (PR) มายังส่วนพัสดุก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณ 2566

Post Views: 530                    ด้วยการจัดซื้อจัดจ้า

กำหนดส่งเรื่องขอซื้อขอจ้าง (PR) มายังส่วนพัสดุก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณ 2566 Read More »

e-gp

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 5

Post Views: 187,228 วันที่ 22 มีนาคม 2566   กรมบัญชีกลา

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 5 Read More »

Bannner แผน

แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Post Views: 246 ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดำเนิ

แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Read More »

BANNER

งบแผ่นดิน มวล.ผ่าน พรบ.ทุกรายการ หน่วยงานส่ง PR ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Post Views: 181 ด้วยเมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2565  คณะอนุ

งบแผ่นดิน มวล.ผ่าน พรบ.ทุกรายการ หน่วยงานส่ง PR ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป Read More »