งานจัดหา

ระบบติดตาม

ส่วนพัสดุ พัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน Application Line และระบบ WU HRMS

Post Views: 88 ส่วนพัสดุจัดทำโครงการพัฒนาระบบติดตามความ …

ส่วนพัสดุ พัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน Application Line และระบบ WU HRMS Read More »

ขอเชิญประชุม

ขอเชิญประชุม : แนวปฏิบัติในการจัดทำแบบร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ปรับปรุงใหม่ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว๑๕๙

Post Views: 90                    ด้วยคณะกรรมการวินิจฉั …

ขอเชิญประชุม : แนวปฏิบัติในการจัดทำแบบร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ปรับปรุงใหม่ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว๑๕๙ Read More »

banner

กำหนดส่งเรื่องขอซื้อขอจ้าง (PR) มายังส่วนพัสดุก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณ 2566

Post Views: 182                    ด้วยการจัดซื้อจัดจ้า …

กำหนดส่งเรื่องขอซื้อขอจ้าง (PR) มายังส่วนพัสดุก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณ 2566 Read More »

e-gp

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 5

Post Views: 11,555 วันที่ 22 มีนาคม 2566   กรมบัญชีกลาง …

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 5 Read More »

Bannner แผน

แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Post Views: 91 ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดำเนิน …

แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Read More »

BANNER

งบแผ่นดิน มวล.ผ่าน พรบ.ทุกรายการ หน่วยงานส่ง PR ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Post Views: 77 ด้วยเมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2565  คณะอนุก …

งบแผ่นดิน มวล.ผ่าน พรบ.ทุกรายการ หน่วยงานส่ง PR ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป Read More »

ิbanner

ส่วนพัสดุ มวล. เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (งบแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Post Views: 70 ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยส่วนแผนงาน …

ส่วนพัสดุ มวล. เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (งบแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Read More »

ข้อพึงระวังในการกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

ข้อพึงระวังในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

Post Views: 104 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้า …

ข้อพึงระวังในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ Read More »