ภาพประกอบเรื่อง

คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว41

คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนางสาวธันยพร คงเพชร  จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่กค(กวจ) 0405.2/ว41 ลงวันที่ 24 มกราคม 2567
เอกสารประกอบการอบรม : เตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง 2567 
คลิปวีดีโออบรม คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช : https://www.facebook.com/100090088297178/videos/1434405467480953/