ภาพประกอบเรื่อง

สัมมนาชี้แจงแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอเชิญหน่วยงานได้รับมอบอำนาจ ร่วมรับฟังการสัมมนาชี้แจงแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค  จัดโดยคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช

รับฟังผ่านระบบ Online  Microsoft Teams
วันพฤหัสบดี  ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ห้องประชุมเขาหลวง  อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เอกสารประกอบการบรรยาย