Home / ประชาสัมพันธ์พัสดุ

ประชาสัมพันธ์พัสดุ

คู่มือการใช้งานโปรแกรมตรวจนับพัสดุ 

คู่มือการใช้งานโปรแกรมตรวจนับพัสดุ  — รายละเอียดตาม LINK :คู่มือการใช้งานระบบตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปี

Read More »

ขอความร่วมมือตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่งพนักงาน

ส่วนพัสดุขอความร่วมมือหน่วยงานตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่งพนักงานโดยใช้แบบที่แนบมาพร้อมนี้ ดังนี้ กรณีที่เป็นพนักงานปัจจุบันให้ตรวจสอบพัสดุที่ครอบครองและส่งข้อมูลให้ผู้ดูแลพัสดุประจำหน่วยงาน รวบรวมส่งให้ส่วนพัสดุภายในวันที่ 30  กันยายน  2562 กรณีพนักงานใหม่เข้าปฏิบัติงานขอให้แจ้งพนักงานใหม่ตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรด้วยและกรุณาส่งข้อมูลกลับส่วนพัสดุภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับการจัดสรรพัสดุประจำตำแหน่ง หนังสือเวียน…บันทึกข้อความขอความร่วมมือตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่ง (File .word)..แบบตรวจสอบรายการพัสดุประจำตัวพนักงาน (File .pdf)….แบบตรวจสอบรายการพัสดุประจำตัวพนักงาน

Read More »

รหัสอาคาร ห้อง สำหรับโปรแกรมตรวจสอบพัสดุประจำปี

รหัสอาคาร ห้อง สำหรับโปรแกรมตรวจสอบพัสดุประจำปี   File : รหัสอาคาร ห้อง สำหรับการตรวจนับพัสดุ

Read More »

แจ้งสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

เพื่อการบริหารงบประมาณได้ตามเป้าหมาย ก่อนถึงกำหนดสิ้นปีงบประมาณในเดือนกันยายน 2562 ส่วนพัสดุขอแจ้งสิ้นสุดการรับใบขอซื้อ/จ้าง ยกเว้นโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 1. การส่งใบขอซื้อ/จ้าง (PR)  – วิธีe-bidding (วงเงิน 500,001  บาทขึ้นไป)  ภายในวันศุกร์  ที่ 19 กรกฏาคม 2562 – วิธีเฉพาะเจาะจง(วงเงินไม่เกิน500,000บาท) ภายในวันพุธ ที่ 31 กรกฏาคม 2562 2.รายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง – รายงานผลการจัดซื้อ/จ้างของหน่วยงาน (พ.7) ภายในวันศุกร์ ที่ 20กันยายน 2562 ทั้งนี้เพื่อนำงบประมาณเหลือจ่ายไปใช้ในกิจกรรมพัฒนามหาวิทยาลัยและการปฏิบัติงานของส่วนพัสดุที่สามารถกันงบประมาณของทุกหน่วยงานไว้จ่ายในไปถัดไป

Read More »

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส่วนพัสดุ ประจําปีงบประมาณ 2562

ส่วนพัสดุได้จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส่วนพัสดุขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการของส่วนพัสดุได้แสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการของส่วนพัสดุประจําปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562) ที่ผ่านมา เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาปรับปรุง การให้บริการและพัฒนาระบบงานของส่วนพัสดุให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้มากที่สุด ในการนี้ ส่วนพัสดุจึงใคร่ขอความร่วมมือท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านได้ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจได้  ที่ https://forms.gle/dACneDoB9vAfnogt5  หรือ QR Code  ที่แนบ  ทั้งนี้ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ นายพิพัฒน์พันธุ์ สุวรรณอักษร หัวหน้าส่วนพัสดุ  

Read More »

ส่วนพัสดุสานรับนโยบาย การใช้งานระบบ e-Signature

เพื่อนำไปสู่การเป็น Paperless Office และ Smart Office  and  Smart University – ให้มีการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ในการจัดการงานของมหาวิทยาลัย ยกเว้น หนังสือคำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดเป็นเอกสารหลักฐานเพียงฉบับเดียวเฉพาะที่ลงนามจริง – ขจัดปัญหาอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานแบบเดิมๆ ที่ถือการประทับตราบนหนังสือหรือลงลายมือชื่อใน หนังสือเป็นสําคัญ – ลดขั้นตอนการทํางาน ปรับ แปลง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือดิจิทัล – ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ทันสมัย  บริหารจัดการงานได้รวดเร็ว ถูกระเบียบกฏหมาย  

Read More »

เปิดใช้งานระบบ บันทึกข้อมูล พ.7 และพ.7-1

หัวหน้าส่วนพัสดุได้พัฒนาระบบ บันทึกข้อมูล พ.7 และพ.7-1 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ทุกหน่วยงาน เปิดใช้งานระบบวันที่ 19 เมษายน 2562 มีเมนูการใช้งาน ดังนี้  1. แต่งตั้งกำหนด Spec./ TOR 2.รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง 3. บันทึกข้อมูลการซื้อ 4. รายงาน พ.7 5. รายงาน พ.7-1 6. สืบค้น Supplier 7. ค่าใช้จ่ายพัสดุ ทุกหน่วยงานสามารถใช้งานระบบได้ที่ 1.  Intranet–  ระบบสารสนเทศ–  งานสนับสนุนการดำเนินงาน–  ระบบบันทึกข้อมูลพ.7 และพ.7-1 2.  เว็บไซต์ส่วนพัสดุ–  ระบบสารสนเทศ–  โปรแกรมส่วนพัสดุ–  ระบบบันทึกข้อมูลพ.7 และพ.7-1

Read More »

ขอเชิญอบรมและทำความเข้าใจแนวทางการบันทึกข้อมูลของรายงานผลพ.7และพ.7-1สำหรับการประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง

ส่วนพัสดุ ขอเชิญบุคลากรผู้รับผิดชอบการจัดทำเอกสารรายงานผล พ.7 และ พ.7-1 ของหน่วยงาน จำนวน 1 ท่าน  เข้าร่วมอบรมและทำความเข้าใจแนวทางการบันทึกข้อมูลของรายงานผล พ.7 และ พ.7-1 สำหรับการประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง – วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.00-10.00 น. – ณ ห้องประชุมตุมปัง อาคารบริหาร – โดยแจ้งชื่อผ่านระบบ e-Office  หรือแจ้งได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 3732, 3736 –  ภายในวันพุธที่ 17 เมษายน 2562

Read More »

ติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (The Procurement Process Recording System)

เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   หัวหน้าส่วนพัสดุได้พัฒนาโปรแกรมระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (The Procurement Process Recording System) ขึ้น เพื่อหน่วยงานสามารถติดตามความก้าวหน้า ของใบขอซื้อ/จ้าง ที่หน่วยงานส่งมายังส่วนพัสดุ  จากระบบสามารถทราบกระบวนการปฏิบัติงานและระยะเวลาได้ทุกขั้นตอน  เริ่มใช้งานระบบวันที่ 14 มกราคม 2562   การเข้าระบบ 1.หน้าเว็บไซต์ส่วนพัสดุ…ระบบสารสนเทศ/โปรแกรมส่วนพัสดุ         2. เลือกระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 3. เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสผ่านเดียวกับ e-mail มหาวิทยาลัย

Read More »