ประชาสัมพันธ์พัสดุ

อบรม “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง” 17 – 18 พฤษภาคม 2564

ส่วนพัสดุ ขอเชิญผู้บริหารที่อนุมัติราคากลางและคณะก …

Read More »

บริษัท ที อี คิว จำกัด บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท สมทบทุนกองทุนโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ

Read More »

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้รับมอบอำนาจ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ส่วนพัสดุจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดซื้อจั …

Read More »

ปรับปรุงแบบร่างขอบเขตของงานฯ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างการซื้อ/จ้าง โดยวิธี e-bidding และวิธีคัดเลือก

ตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและก …

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เรื่อง มาตรการในการกำกับ ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในงานก่อสร้าง

รายละเอียดตามไฟล์ มาตรการกำกับควบคุมติดตามการปฏิบั …

Read More »

ขอเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ หลักสูตร “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง”

           ตามที่ ส่วนพัสดุขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาศ …

Read More »

แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software : ซอฟต์แวร์) และการใช้งานซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Softwar …

Read More »

ขอเชิญเข้าอบรม หลักสูตร “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง”

      ส่วนพัสดุจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติ …

Read More »

แนวปฏิบัติในการควบคุมและดูแลพัสดุของหน่วยงาน ประกาศที่ 148/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ 148/2563  ลงวันที่ …

Read More »