ประชาสัมพันธ์พัสดุ

ขอเชิญเข้าอบรม หลักสูตร “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง”

      ส่วนพัสดุจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติ …

Read More »

แนวปฏิบัติในการควบคุมและดูแลพัสดุของหน่วยงาน ประกาศที่ 148/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ 148/2563  ลงวันที่ …

Read More »

แผนการจัดซื้อ/จ้างงบลงทุน (ครุภัณฑ์/งานปรับปรุงก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการงบลงทุน (ครุภัณฑ์/งานปรับปรุงก่อสร้าง) ประจำ …

Read More »

แบบข้อความมาตรฐานส่วนพัสดุในระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS)

ส่วนพัสดุได้จัดทำแบบข้อความมาตรฐานเพื่อนำเข้าใช้งา …

Read More »

ปรับปรุงแบบร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ปรับปรุงแบบร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ …

Read More »

เอกสารประกอบการประชุมซักซ้อมความเข้าใจหน่วยงานได้รับมอบอำนาจจัดซื้อจัดจ้าง

    ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้รั …

Read More »

เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ประจำปี พ.ศ. 2564

ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (ครุภัณฑ์/งานปรับปรุง …

Read More »