ประชาสัมพันธ์พัสดุ

เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ประจำปี พ.ศ. 2564

ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (ครุภัณฑ์/งานปรับปรุง …

Read More »

ซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ

ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างของห …

Read More »

ขอเชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการคลังวัสดุทั่วไป

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ กิจกร …

Read More »

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนพัสดุ

Read More »

คู่มือการใช้งานเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์เลเซอร์

คู่มือการใช้งานเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์เลเซอ …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การกำหนดขอบเขตของงาน ราคากลางพัสดุ ราคากลางงานก่อสร้างและการบริหารโครงการก่อสร้าง”

ด้วยส่วนพัสดุ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบ …

Read More »

ขอความร่วมมือตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่งพนักงาน

ส่วนพัสดุขอความร่วมมือหน่วยงานตรวจสอบรายการพัสดุปร …

Read More »