หน่วยงานได้รับมอบอำนาจ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้รับมอบอำนาจ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ส่วนพัสดุจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดซื้อจั …

Read More »

เอกสารประกอบการประชุมซักซ้อมความเข้าใจหน่วยงานได้รับมอบอำนาจจัดซื้อจัดจ้าง

    ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้รั …

Read More »

ซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ

ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างของห …

Read More »