แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้รับมอบอำนาจ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ส่วนพัสดุจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้รับมอบอำนาจ วันที่ 25 มีนาคม 2564  เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร เพื่อทบทวนประบวนการและการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานของทั้ง 11 หน่วยงาน ดังนี้

 1. ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 2. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. ศูนย์บริหารทรัพย์สิน
 4. ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม
 5. ส่วนอาคารสถานที่
 6. ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม
 7. ส่วนบริการกลาง
 8. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 9. วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
 10. วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
 11. หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Link เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ครงการ   กำหนดการ   และQRCodeแบบตอบรับ.docx

2. ายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

3. เอกสารประกอบการบรรยาย
3.1  สรุปขั้นตอนหน่วยงานได้รับมอบอำนาจ
3.2  ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานได้รับมอบอำนาจ 

3.3  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562

4. แบบเอกสาร
4.1   แบบขอสร้างซัพพลายเออร์
4.2  แบบบันทึกผลจัดซื้อจัดจ้าง
4.3  เงื่อนไขการบันทึกผลการจัดซื้อจัดจ้าง
4.4  แบบบันทึกข้อมูลรายงานผลจัดซื้อครุภัณฑ์ 
4.5  เงื่อนไขการบันทึกข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์

 

5.  รายงานผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
File : รายงานผลการจัดกิจกรรม

 

6. บรรยากาศ

 

 

 

 

 

Facebook Comments Box

Check Also

บริษัท ที อี คิว จำกัด บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท สมทบทุนกองทุนโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ

Facebook Commen …

ปรับปรุงแบบร่างขอบเขตของงานฯ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างการซื้อ/จ้าง โดยวิธี e-bidding และวิธีคัดเลือก

ตามที่คณะกรรมกา …

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เรื่อง มาตรการในการกำกับ ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในงานก่อสร้าง

รายละเอียดตามไฟ …

คำอธิบายรหัสที่ตั้งอาคาร/ห้อง

File :   คำอธิบ …

ขอเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ หลักสูตร “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง”

           ตามท …