ประชุมซักซ้อมหน่วยงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้รับมอบอำนาจ

เพื่อให้หน่วยงานได้รับมอบอำนาจ มีความรู้ความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างและกระบวนการที่เกี่ยว ข้องให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ทบทวนการส่งต่อข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอีกทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หาแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน

ส่วนพัสดุจึงขอเชิญตัวแทนหน่วยงานผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.  และระบบ ZOOM สำหรับวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

 

 

  • แบบสอบถามความพึงพอใจ
    ประเมินผล