งานจำหน่ายครุภัณฑ์โสตฯและคอม

กิจกรรมจำหน่ายครุภัณฑ์

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566   ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยวลักษณ์

ส่วนพัสดุร่วมกับคณะกรรมการ ได้ดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก

ประมวลภาพ