กิจกรรมพัสดุ

พิธีเปิด WU SAP

5 ตุลาคม 2563  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เปิดใช้งานระ …

Read More »

พิธีเปิดซุ้มประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ร่วมกิจกรรมเปิดซุ้มประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษ …

Read More »

ฝึกทักษะการพูดต่อที่สาธารณะ เพื่อความเป็นเลิศของพิธีกรมืออาชีพ

น้องๆ จากส่วนพัสดุเข้าร่วมอบรม  “ทักษะการพูด …

Read More »

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ

วันที่ 18 สิงหาคม 2563  ส่วนพัสดุจัดประชุมซักซ้อมค …

Read More »

ส่วนพัสดุจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการคลังวัสดุทั่วไป

เพื่อให้มีระบบการจัดการคลังวัสดุที่ดี ส่วนพัสดุจัด …

Read More »

กิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเทิดพระเกียรติ

วันที่ 30 กรกฏาคม 2563  ส่วนพัสดุร่วมกิจกรรมจิตอาส …

Read More »

ส่วนพัสดุร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

พนักงานส่วนพัสดุ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเจ้าห …

Read More »