Home / กิจกรรมพัสดุ

กิจกรรมพัสดุ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดอันดับเว็บไซต์เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว” 

24 กันยายน 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดอันดับเว็บไซต์เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว” เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ติดอันดับ 1 ใน 5 ภายในอนาคต  

Read More »

กิจกรรม “ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน มุ่งสู่ Green WU”

คณะทำงาน Green Dps. เข้าร่วมกิจกรรมอบรม “ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน มุ่งสู่ Green WU”  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562

Read More »

ส่วนพัสดุร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2562  ส่วนพัสดุร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีประจำปี2562  

Read More »

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562  ส่วนพัสดุร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

Read More »

อบรมการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน

วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562  อบรมหลักสูตรการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 4 โดย..นายปภาณภณ ปภังกรภูรินท์  บุคลากรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อ..การจัดทำคู่มืออย่างมืออาชีพ แสดงรายละเอียดการทำงานของกระบวนงานที่เป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน  เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงในการทำงานเป็นสื่อในการประสานงาน และผู้บริหารงานสามารถติดตามงานได้ทุกขั้นตอน เอกสาร การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน โดยคุณปภาณภณ

Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเว็บไซต์เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ..Admin เว็บไซต์ส่วนพัสดุเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเว็บไซต์เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่เป็นองค์กรต้นแบบที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน และเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีจิตสำนึกในการจัดการพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล สามารถเข้าชมเว็บไซต์ GreenDPS  ได้ที่ Banner ขวามือของเว็บไซต์ส่วนพัสดุ

Read More »

เตรียมความพร้อม รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2562

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562   ส่วนพัสดุเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   ITA 2562   ทั้งนี้ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานไว้ที่ เมนูหลักของเว็บไซต์เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลด้วย  

Read More »

คุณสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม บรรยาย “การสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล”

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม “การสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล”   ได้รับเกียรติจากคุณสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม  ประธานกรรมการบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  บรรยายพิเศษเรื่องการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล และการจัดทำสื่อ Youtube Online  

Read More »