กิจกรรมพัสดุ

ส่วนพัสดุจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการคลังวัสดุทั่วไป

เพื่อให้มีระบบการจัดการคลังวัสดุที่ดี ส่วนพัสดุจัด …

Read More »

กิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเทิดพระเกียรติ

วันที่ 30 กรกฏาคม 2563  ส่วนพัสดุร่วมกิจกรรมจิตอาส …

Read More »

ส่วนพัสดุร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

พนักงานส่วนพัสดุ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเจ้าห …

Read More »

ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการระบบสำนักงานดิจิทัล

สัมมนาซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการระบบสำ …

Read More »

ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำ SWOT Analysis แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่ 29 มิถุนายน 2563  ตัวแทนส่วนพัสดุ ร่วมประชุ …

Read More »

อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลและการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ส่วนพัสดุเข้าร่วม  อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการสำ …

Read More »

ปลูกฝังค่านิยมสุจริตและสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตในองค์กร

ส่วนพัสดุร่วมกิจกรรม..ปลูกฝังค่านิยมสุจริตและสร้าง …

Read More »

กิจกรรมดีๆ จากสตง. หลักสูตร “การรู้รักษ์เงินแผ่นดินกับสตง.”

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ส่วนพัสดุร่วมกิจกรรมโครง …

Read More »

Big cleaning Day 14 ก.พ.

14 กุมภาพันธ์  2563 วันดีๆ กับกิจกรรม Big cleaning …

Read More »