ให้ทานไฟ

ให้ทานไฟ ณ ลานธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

12 มกราคม 2566  ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬาจัดกิจกรรมประเพณีให้ทานไฟ ณ ลานธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยมีพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 31 รูป

ส่วนพัสดุ โดยหัวหน้าส่วน นายปิยวัชน์ คงอินทร์  และตัวแทนจากส่วนพัสดุได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

ประมวลภาพ