ให้ทานไฟ ณ ลานธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

12 มกราคม 2566  ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬาจัดกิจกรรมประเพณีให้ทานไฟ ณ ลานธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยมีพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 31 รูป

ประมวลภาพ