ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566  ส่วนพัสดุจัดโครงการประชุมซักซ้อมความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้รับมอบอำนาจ  จำนวน 13 หน่วยงาน และหน่วยงานสังเกตุการณ์ 2 หน่วยงาน  ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.  โดยมี ดร.มงคล ธีระนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี  กล่าวเปิดการประชุม   นายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนพัสดุเป็นผู้ดำเนินรายการ  และวิทยากรบรรยาย ได้แก่นางอารี บริพันธ์ หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ   นางสุภาวดี โชติอัคคี หัวหน้างานจัดหาพัสดุ และนางสายทิพย์ คงทน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานคลังพัสดุ

การประชุมดังกล่าว มีหน่วยงานให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม จำนวน 56 ท่าน และผ่านระบบ ZOOM  จำนวน 20  user   บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกหน่วยงานเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน แชร์ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานรวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่พบ ทำให้หน่วยงานอื่นๆ ได้รับความรู้และมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้หน่วยงานที่เข้าสังเกตการณ์ ได้แก่ หน่วยตรวจสอบภายในและส่วนการเงินและบัญชี  ได้ให้ความกรุณาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และขอความร่วมมือกรณีที่การปฏิบัติงานของหน่วยงานยังมีความเข้าใจไม่ตรงกัน  ทำให้การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง