แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผูู้ประกอบวิชาชีพขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม ว56

ตามหนังสือเวียนคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
เลขที่ กค(กวจ) 0405.2/ว56  ลงวันที่ 24 มกราคม 2566
เรื่อง : แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผูู้ประกอบวิชาชีพขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม

Download : แนวทางปฏิบัติฯ ตามหนังสือ/ว56