Home / หนังสือเวียนภายนอก/มติครม.

หนังสือเวียนภายนอก/มติครม.

โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ

หนังสือเวียนเรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ หนังสือที่ กค 0419.3/ว498  ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ———————————————————— FILE: หนังสือเวียนที่ กค0419.3/ว498

Read More »

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือเวียนเรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ กค(กวจ)0405.3/ว476  ลงวันที่ 30 กันยายน 2562  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ ———————————————————————– FILE: หนังสือเวียนที่ กค(กวจ)0405.3/ว476

Read More »

การใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง

หนังสือเวียนเรื่อง การใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กรท)0433.2/ว471  ลงวันที่ 27 กันยายน 2562  คณะกรรมการราคากลาง ———————————————————————– FILE: หนังสือเวียนที่ กค(กรท)0433.2/ว471

Read More »

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขคำผิดอันเกิดจากการพิมพ์เอกสารของรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

หนังสือเวียนเรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขคำผิดอันเกิดจากการพิมพ์เอกสารของรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ที่ นร.0702/ว137  ลงวันที่ 26 กันยายน 2562  สำนักงบประมาณ ———————————————————————– FILE: หนังสือเวียนที่ นร.0702/ว137

Read More »

แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ

หนังสือเวียนเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ที่ กค (กวจ)0405.2/ว457  ลงวันที่ 19 กันยายน 2562  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อฯ ———————————————————————– FILE: หนังสือเวียนที่ กค(กวจ) 0405.2/ว457

Read More »

ปรับปรุงการให้บริการชำระเงินค่าเอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือเวียนเรื่อง  ปรับปรุงการให้บริการชำระเงินค่าเอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ กค 0433.4/ว456  ลงวันที่ 19 กันยายน 2562  กรมบัญชีกลาง ———————————————————————– FILE: หนังสือเวียนที่ กค 0433.4/ว456

Read More »

แนวปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณียื่นใบแจ้งปริมาณงาน ราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

หนังสือเวียนเรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณียื่นใบแจ้งปริมาณงาน ราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว452  ลงวันที่ 17 กันยายน 2562  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อฯ กรมบัญชีกลาง ——————————————————- File : หนังสือเวียนที่ กค(กวจ)0405.2/ว452

Read More »

การเตรียมการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ว447

หนังสือเวียนเรื่อง  การเตรียมการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ที่ กค 0433.3/ว447 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562  กรมบัญชีกลาง ——————————————————- File: หนังสือเวียน ที่กค 0433.3/ว447

Read More »

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบฯ /ว371

หนังสือเวียนจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ กรมบัญชีกลาง  เลขที่ กค(กวจ) 0405.2/ว371  ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบฯ ———————————————————- ตามไฟล์แนบ…หนังสือเวียนที่ กค(กวจ) 0405.2/ว371

Read More »

หนังสือเวียนเรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ว386

หนังสือเวียน จากกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0433.5/ว386   ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ………………………………………………………….. รายละเอียดตามไฟล์แนบ..หนังสือเวียนที่ ว386

Read More »