หนังสือเวียนภายนอก/มติครม.

หนังสือเวียนเรื่อง การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบ e-GP

หนังสือเวียนที่ กค 0433.4/ว 34   ลงวันที่  3 กุมภา …

Read More »

หนังสือเวียนเรื่อง ความผิดทางละเมิดที่ไม่ต้องรายงานกระทรวงการคลัง

หนังสือเวียนที่ กค 0415.1/ว 16 ลงวันที่ 15 ม.ค.63  …

Read More »

การกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์และแนวทางปฏิบัติการยื่นขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์

การกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอ …

Read More »

ขอส่งกฎหมายใหม่ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ขอส่งกฎหมายใหม่ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาของสำน …

Read More »

ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือเวียนที่ กค(กวจ)0405.4/ว577 ซ้อมความเข้าใจแ …

Read More »

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีผู้ประกอบการงานก …

Read More »

หนังสือเวียนเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ 

หนังสือเวียนเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำ …

Read More »

หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงานฯ

หนังสือเวียนเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัต …

Read More »

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือเวียนเรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำน …

Read More »