หนังสือเวียนภายนอก/มติครม.

หนังสือเวียน มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ นศ 003/ว20903

หนังสือเวียน มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบปร …

Read More »

ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไปพลางก่อน ว467

หนังสือเวียน คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ …

Read More »

แนวทางปฏิบัติในการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาจากโรคโควิด /ว.423

หนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างแล …

Read More »

การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ว.377

การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลั …

Read More »

หนังสือเวียนเรื่อง การติดต่อราชการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หนังสือเวียน  ที่ นศ.0017.3/ว3137  ลงวันที่  9 มิถ …

Read More »

หนังสือเวียนเรื่อง  ข้อหารือการคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าแต่บางส่วน

หนังสือเวียน  ที่ กค(กวจ)0405.3/25034  ลงวันที่  2 …

Read More »

หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงานการระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุและการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ

หนังสือเวียน กรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ)0405.2/ว214  …

Read More »

หนังสือเวียน เรื่องการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หนังสือเวียน กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0412.4/9442  ลงวั …

Read More »

หนังสือเวียนเรื่อง การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบ e-GP

หนังสือเวียนที่ กค 0433.4/ว 34   ลงวันที่  3 กุมภา …

Read More »

หนังสือเวียนเรื่อง ความผิดทางละเมิดที่ไม่ต้องรายงานกระทรวงการคลัง

หนังสือเวียนที่ กค 0415.1/ว 16 ลงวันที่ 15 ม.ค.63  …

Read More »