หนังสือเวียนภายนอก/มติครม.

แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ

แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินงานการจัดซ …

Read More »

แนวทางในการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไว้รัสฯ /ว563

แนวทางในการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ไ …

Read More »

หนังสือเวียนการแก้ไขข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กค 0419.2/ว558

หนังสือเวียนเรื่อง   การแก้ไขข้อตกลงคุณธรรม (Integ …

Read More »

หนังสือเวียน มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ นศ 003/ว20903

หนังสือเวียน มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบปร …

Read More »

ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไปพลางก่อน ว467

หนังสือเวียน คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ …

Read More »

แนวทางปฏิบัติในการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาจากโรคโควิด /ว.423

หนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างแล …

Read More »

การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ว.377

การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลั …

Read More »

หนังสือเวียนเรื่อง การติดต่อราชการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หนังสือเวียน  ที่ นศ.0017.3/ว3137  ลงวันที่  9 มิถ …

Read More »

หนังสือเวียนเรื่อง  ข้อหารือการคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าแต่บางส่วน

หนังสือเวียน  ที่ กค(กวจ)0405.3/25034  ลงวันที่  2 …

Read More »