หนังสือเวียนภายนอก

กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) เพิ่มเติม ว458

Post Views: 96 หนังสือด่วนที่สุดกรมบัญชีกลาง  ที่ กค 04 …

กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) เพิ่มเติม ว458 Read More »

การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 / ว397

Post Views: 283 หนังสือด่วนที่สุด คณะกรรมการวินิจฉัยปัญ …

การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 / ว397 Read More »

กำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม ว189

Post Views: 306 หนังสือด่วนที่สุด คณะกรรมการวินิจฉัยปัญ …

กำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม ว189 Read More »

แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of R eference : TOR) ว159

Post Views: 1,168 หนังสือด่วนที่สุด คณะกรรมการวินิจฉัยป …

แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of R eference : TOR) ว159 Read More »

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) (ระยะที่ 5) ว128

Post Views: 856 หนังสือด่วนที่สุด กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0 …

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) (ระยะที่ 5) ว128 Read More »

แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ว124

Post Views: 14,763 หนังสือด่วนที่สุด : ที่ กค(กวจ) 0405 …

แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ว124 Read More »

การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ว125

Post Views: 167 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้า …

การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ว125 Read More »

แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผูู้ประกอบวิชาชีพขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม ว56

Post Views: 862 ตามหนังสือเวียนคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาก …

แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผูู้ประกอบวิชาชีพขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม ว56 Read More »