หนังสือเวียนภายนอก/มติครม.

หนังสือเวียนเรื่อง การติดต่อราชการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หนังสือเวียน  ที่ นศ.0017.3/ว3137  ลงวันที่  9 มิถ …

Read More »

หนังสือเวียนเรื่อง  ข้อหารือการคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าแต่บางส่วน

หนังสือเวียน  ที่ กค(กวจ)0405.3/25034  ลงวันที่  2 …

Read More »

หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงานการระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุและการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ

หนังสือเวียน กรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ)0405.2/ว214  …

Read More »

หนังสือเวียน เรื่องการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หนังสือเวียน กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0412.4/9442  ลงวั …

Read More »

หนังสือเวียนเรื่อง การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบ e-GP

หนังสือเวียนที่ กค 0433.4/ว 34   ลงวันที่  3 กุมภา …

Read More »

หนังสือเวียนเรื่อง ความผิดทางละเมิดที่ไม่ต้องรายงานกระทรวงการคลัง

หนังสือเวียนที่ กค 0415.1/ว 16 ลงวันที่ 15 ม.ค.63  …

Read More »

การกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์และแนวทางปฏิบัติการยื่นขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์

การกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอ …

Read More »

ขอส่งกฎหมายใหม่ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ขอส่งกฎหมายใหม่ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาของสำน …

Read More »

ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือเวียนที่ กค(กวจ)0405.4/ว577 ซ้อมความเข้าใจแ …

Read More »

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีผู้ประกอบการงานก …

Read More »