งานจัดหา : กิจกรรม

พัสดุสัญจร

พัสดุสัญจร สำนักวิชาการบัญชีและการเงินและสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Post Views: 46 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566  ส่วนพัสดุสัญ […]

พัสดุสัญจร สำนักวิชาการบัญชีและการเงินและสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ Read More »

ลปรร.

ส่วนพัสดุร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

Post Views: 35 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567   ส่วนพัสดุนำ

ส่วนพัสดุร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ Read More »

ลปรร.การจัดซื้อจัดจ้าง

พัสดุสัญจร แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้าง : สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

Post Views: 1,909 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566   ส่วนพ

พัสดุสัญจร แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้าง : สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ Read More »

ลปรร.การจัดซื้อจัดจ้าง

พัสดุสัญจร : แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

Post Views: 76 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566  ส่วนพัสดุสัญจร

พัสดุสัญจร : แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง Read More »

ประชุมติดตาม

ส่วนพัสดุร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง

Post Views: 221 ส่วนพัสดุ เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลั

ส่วนพัสดุร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง Read More »

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้าง

Post Views: 133 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566  ส่วนพัสดุจัด

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้าง Read More »

สัมมนา การจัดซื้อจัดจ้าง

สัมมนาชี้แจงแนวทางปฏิบัติ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

Post Views: 252 งานจัดหาพัสดุ ร่วมประชุมสัมมนาชี้แจงแนว

สัมมนาชี้แจงแนวทางปฏิบัติ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง Read More »