อบรมการจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนพัสดุอบรม เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ส่วนพัสดุอบรม เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มีผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมอบรม จำนวน 62 คน  จัดโดยสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช  ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 5  ในการนี้ ดร.มงคล ธีระนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมและให้ข้อแนะนำการดำเนินงานด้านพัสดุด้วย

การอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุหรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของหน่วยงาน มีความรู้ความเข้าใจ ในรายละเอียดสาระสำคัญของระเบียบฯ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย  โดยคลังจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดอบรมในรูปแบบ Online  บรรยายและตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ขอบเขตงาน การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การบริหารสัญญา การตรวจรับและจัดการดูแลพัสดุ

ประมวลภาพ