ขอเชิญอบรม

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”

ส่วนพัสดุ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”  จัดโดยคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams  

วันจันทร์  ที่ 13 พฤษภาคม 2567  เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 5
ส่วนพัสดุรับรองอาหารว่าง และอาหารกลางวัน

วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหารายละเอียดสาระสำคัญของระเบียบฯ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องและจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง

วิทยากร 
วิทยากรของสำนักงานคลังจังหวัด

หัวข้อบรรยาย
– การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ขอบเขตงานและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
– การจัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
– การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง / e-bidding
– การบริหารสัญญา
– การบริหารพัสดุ
– ตอบข้อซักถาม