อบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานพัสดุและงานการเงิน ศูนย์บริการการศึกษา ประจำปี 2567 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567  ส่วนพัสดุ โดยนายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนพัสดุและทีมงาน  ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานพัสดุและงานการเงิน ศูนย์บริการการศึกษา ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมหัวตะพาน อาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในวันและเวลาดังกล่าว  ทีมงานส่วนพัสดุได้ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับงานคลังพัสดุด้วย

ขอบคุณภาพจากศูนย์บริการการศึกษา