สัมมนาจัดซื้อจัดจ้าง

การสัมมนาชี้แจงแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนพัสดุและหน่วยงานได้รับมอบอำนาจ รับฟังการสัมมนาชี้แจงแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567  หัวหน้าส่วนพัสดุ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและผู้ที่สนใจรับฟังการสัมมนาชี้แจงแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค  จัดโดยคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านระบบ Online  ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์