สรุปประเด็นการประชุม

สรุปประเด็น ถาม-ตอบ การประชุมซักซ้อมความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้รับมอบอำนาจ

จากการประชุมซักซ้อมความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้รับมอบอำนาจ  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเขาหลวง
อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   และระบบ ZOOM    ส่วนพัสดุได้ดำเนินการสรุปประเด็น ถาม-ตอบ เผยแพร่ให้กับหน่วยงานได้รับมอบอำนาจและหน่วยงานที่สนใจ

สามารถ Download เอกสาร :  สรุปประเด็นถาม-ตอบ