อบรมการใช้งานระบบ

อบรมการประยุกต์ใช้ระบบ e-Report

เมื่อวันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566  ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาระบบการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี ในระบบ e-Report  โดยเป็นการใช้งานระบบร่วมกันกับส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ในการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ

  • ระบบ e-Report  ระบบเดียวที่สามารถใช้ในการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (รายงานผลตามแผนปฏิบัติการประจำปีและรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน) เกิดความคุ้มค่า
  • ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานกลาง สามารถติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าได้อย่าง Real Time
  • ผู้นำเข้าข้อมูลมีความเชี่ยวชาญในการใช้งานระบบเดิม ทำให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน