e-gp

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 5

วันที่ 22 มีนาคม 2566   กรมบัญชีกลาง อบรมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5  ผ่านระบบ ZOOM

Download : Powerpoint กรมบัญชีกลาง

———————————————————————-

การปรับปรุงระบบ e-GP  ระยะที่ 5

  • นำเทคโนโลยี blockchain มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลราคา
  • ยกเลิกการซื้อเอกสาร
  • ลดระยะเวลาการเสนอราคาจาก 8 ชั่วโมงเหลือเพียง 3 ชั่วโมง
  • ปรับปรุงกระบวนการให้ครบถ้วนตามที่ระเบียบฯ กำหนด

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 เป็นต้นไป  

ไม่ใช้บังคับกับ 

  • วิธี e-Bidding กรณีที่หน่วยงานของรัฐประกาศร่างฯ หรือประกาศเชิญชวนก่อนวันที่ 3 เมษายน 2566
  • วิธีอื่น หากสร้างโครงการไว้แล้วให้ดำเนินการตามแนวทางเดิมต่อไป