หนังสือเวียนภายใน

เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ประจำปี พ.ศ. 2564

ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (ครุภัณฑ์/งานปรับปรุง …

Read More »

ซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ

ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างของห …

Read More »

หนังสือเวียน แนวทางการกำหนดผู้ดูแลพัสดุที่ให้บริการพัสดุส่วนกลาง

เพื่อให้การควบคุมพัสดุประจำหน่วยงานเป็นไปด้วยความเ …

Read More »

ขอความร่วมมือตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่งพนักงาน

ส่วนพัสดุขอความร่วมมือหน่วยงานตรวจสอบรายการพัสดุปร …

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตด้านการพัสดุ อว75040601/ว1493/2562

มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศฯ เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส …

Read More »

เวียนแจ้งคู่มือระบบบันทึกข้อมูลพัสดุ พ.7 และ พ.7-1 (เพิ่มเติม)

ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 57 04 06 01/ว 1104 ลงวันที่ …

Read More »

หนังสือเวียน การลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ ว3038

การลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ  ตามหนังสือที่ ศธ …

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับการตรวจรับงานจัดซื้อ/จ้างและการควบคุมงาน พ.ศ.2561

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิ …

Read More »

หนังสือเวียน ปรับปรุงแบบบันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้งบุคคล/แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตของงาน ว2116

หนังสือเวียน ปรับปรุงแบบบันทึกข้อความ ขออนุมัติแต่ …

Read More »