หนังสือเวียนภายใน

แบบข้อความมาตรฐานส่วนพัสดุในระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS)

ส่วนพัสดุได้จัดทำแบบข้อความมาตรฐานเพื่อนำเข้าใช้งา …

Read More »

ปรับปรุงแบบร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ปรับปรุงแบบร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ …

Read More »

เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ประจำปี พ.ศ. 2564

ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (ครุภัณฑ์/งานปรับปรุง …

Read More »

ซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ

ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างของห …

Read More »

หนังสือเวียน การลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ ว3038

การลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ  ตามหนังสือที่ ศธ …

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับการตรวจรับงานจัดซื้อ/จ้างและการควบคุมงาน พ.ศ.2561

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิ …

Read More »

หนังสือเวียน ปรับปรุงแบบบันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้งบุคคล/แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตของงาน ว2116

หนังสือเวียน ปรับปรุงแบบบันทึกข้อความ ขออนุมัติแต่ …

Read More »

แบบควบคุมความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อขอจ้าง (PR) แบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ว2541/62

หนังสือเวียน แบบควบคุมความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อ …

Read More »