หนังสือเวียนภายใน

ภาพสไลด์

ปรับปรุงแบบร่างขอบเขตงานฯหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ว 89

Post Views: 294         ตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหากา …

ปรับปรุงแบบร่างขอบเขตงานฯหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ว 89 Read More »

แบบข้อความมาตรฐานส่วนพัสดุในระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS)

Post Views: 55 ส่วนพัสดุได้จัดทำแบบข้อความมาตรฐานเพื่อน …

แบบข้อความมาตรฐานส่วนพัสดุในระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS) Read More »

ปรับปรุงแบบร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

Post Views: 47 ปรับปรุงแบบร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอีย …

ปรับปรุงแบบร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง Read More »

เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ประจำปี พ.ศ. 2564

Post Views: 60 ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (ครุภัณฑ์/ง …

เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ประจำปี พ.ศ. 2564 Read More »

ซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ

Post Views: 66 ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจ …

ซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ Read More »

หนังสือเวียน การลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ ว3038

Post Views: 46 การลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ  ตามหนัง …

หนังสือเวียน การลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ ว3038 Read More »

หนังสือเวียน ปรับปรุงแบบบันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้งบุคคล/แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตของงาน ว2116

Post Views: 241 หนังสือเวียน ปรับปรุงแบบบันทึกข้อความ ข …

หนังสือเวียน ปรับปรุงแบบบันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้งบุคคล/แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตของงาน ว2116 Read More »

แบบควบคุมความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อขอจ้าง (PR) แบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ว2541/62

Post Views: 42 หนังสือเวียน แบบควบคุมความถูกต้องของเอกส …

แบบควบคุมความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อขอจ้าง (PR) แบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ว2541/62 Read More »