หนังสือเวียนภายใน

ภาพสไลด์

ปรับปรุงแบบร่างขอบเขตงานฯหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ว 89

Post Views: 603         ตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหากา […]

ปรับปรุงแบบร่างขอบเขตงานฯหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ว 89 Read More »

แบบข้อความมาตรฐานส่วนพัสดุในระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS)

Post Views: 128 ส่วนพัสดุได้จัดทำแบบข้อความมาตรฐานเพื่อ

แบบข้อความมาตรฐานส่วนพัสดุในระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS) Read More »

ปรับปรุงแบบร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

Post Views: 146 ปรับปรุงแบบร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอี

ปรับปรุงแบบร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง Read More »

เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ประจำปี พ.ศ. 2564

Post Views: 173 ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (ครุภัณฑ์/

เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ประจำปี พ.ศ. 2564 Read More »

ซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ

Post Views: 1,983 ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื

ซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ Read More »

หนังสือเวียน ปรับปรุงแบบบันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้งบุคคล/แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตของงาน ว2116

Post Views: 1,254 หนังสือเวียน ปรับปรุงแบบบันทึกข้อความ

หนังสือเวียน ปรับปรุงแบบบันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้งบุคคล/แต่งตั้งคกก.จัดทำร่างขอบเขตของงาน ว2116 Read More »

แบบควบคุมความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อขอจ้าง (PR) แบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ว2541/62

Post Views: 102 หนังสือเวียน แบบควบคุมความถูกต้องของเอก

แบบควบคุมความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อขอจ้าง (PR) แบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ว2541/62 Read More »