หนังสือเวียน การลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ ว3038

การลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ  ตามหนังสือที่ ศธ 5704 0601/ว3038  ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561
หากหน่วยงานประสงค์ยื่นเสนอราคาเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ  ติดต่อขอรหัสได้ที่ส่วนพัสดุ คุณภัทรพร เพชรวรพันธ์ โทร 3736
———————–
หนังสือเวียน ตาม LINK..ว3038

Facebook Comments

Check Also

หนังสือเวียน แนวทางการกำหนดผู้ดูแลพัสดุที่ให้บริการพัสดุส่วนกลาง

เพื่อให้การควบค …

ขอความร่วมมือตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่งพนักงาน

ส่วนพัสดุขอความ …

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตด้านการพัสดุ อว75040601/ว1493/2562

มหาวิทยาลัยได้อ …

เวียนแจ้งคู่มือระบบบันทึกข้อมูลพัสดุ พ.7 และ พ.7-1 (เพิ่มเติม)

ตามบันทึกข้อควา …

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับการตรวจรับงานจัดซื้อ/จ้างและการควบคุมงาน พ.ศ.2561

ประกาศมหาวิทยาล …