ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (เดือนตุลาคม 2561)

การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562    ส่วนพัสดุได้เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างโดยตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เพื่อการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่กำหนดไว้   ณ เดือนตุลาคม 2561 มีผลการดำเนินงานก่อหนี้ผูกพันตามไฟล์เอกสารที่แนบ
————————————————–
รายละเอียดตาม File : ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2561

Facebook Comments

Check Also

ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี (เดือนมิถุนายน 2563)

ผลการจัดซื้อจัด …

ผลจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี เดือนพฤษภาคม 2563

ผลการจัดซื้อจัด …

ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี เดือนเมษายน 2563

ผลการจัดซื้อจัด …

ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี เดือนมีนาคม 2563

ผลการจัดซื้อจัด …

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ผลจัดซื้อจัดจ้า …