แผน-ผลจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี (เดือนกุมภาพันธ์ 2564)

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (กุมภาพัน …

Read More »

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนมกราคม 2564)

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนมกร …

Read More »

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนธันวาคม 2563)

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนธัน …

Read More »

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนพฤศจิกายน 2563)

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนพฤศ …

Read More »

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เป็นหน่วยงานกลางท …

Read More »

ผลการจัดซื้อ/จ้าง งบลงทุนประจำปี (เดือนกันยายน 2563)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และงานปรับปรุงก่อสร้าง …

Read More »

แผนการจัดซื้อ/จ้างงบลงทุน (ครุภัณฑ์/งานปรับปรุงก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการงบลงทุน (ครุภัณฑ์/งานปรับปรุงก่อสร้าง) ประจำ …

Read More »

ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี (เดือนกรกฏาคม 2563)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และงานปรับปรุงก่อสร้าง …

Read More »