แผน-ผลจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เป็นหน่วยงานกลางท …

Read More »

ผลการจัดซื้อ/จ้าง งบลงทุนประจำปี (เดือนกันยายน 2563)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และงานปรับปรุงก่อสร้าง …

Read More »

แผนการจัดซื้อ/จ้างงบลงทุน (ครุภัณฑ์/งานปรับปรุงก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการงบลงทุน (ครุภัณฑ์/งานปรับปรุงก่อสร้าง) ประจำ …

Read More »

ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี (เดือนกรกฏาคม 2563)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และงานปรับปรุงก่อสร้าง …

Read More »

ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี (เดือนมิถุนายน 2563)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และงานปรับปรุงก่อสร้าง …

Read More »

ผลจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี เดือนพฤษภาคม 2563

ผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และงานปรับปรุงก่อสร้าง …

Read More »

ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี เดือนเมษายน 2563

ผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และงานปรับปรุงก่อสร้าง …

Read More »

ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี เดือนมีนาคม 2563

ผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และงานปรับปรุงก่อสร้าง …

Read More »