sllide

ส่วนพัสดุ พัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน Application Line และระบบ WU HRMS

ส่วนพัสดุจัดทำโครงการพัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง   โดยได้รับความร่วมมือการพัฒนาระบบจากศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล   เพื่อให้ผู้บริหารและหน่วยงาน สามารถติดตามความก้าวหน้าของเรื่องขอซื้อขอจ้าง (PR) ที่ส่งมายังส่วนพัสดุได้สะดวก รวดเร็วแบบ Real Time

  • แสดงผลข้อมูลที่นำเข้าระบบ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566   
  • ค้นหาผ่าน 3 ช่องทาง 
    • ระบบสารสนเทศ  WU  HRMS
    • Line : @Thasala 
    • Line : @Thaiburi
  • วิธีการค้นหาตามภาพ

วิธีค้นหาข้อมูล

วิธีค้นหาข้อมูล

วิธีค้นหาข้อมูล

วิธีค้นหาข้อมูล