ประชุมแบบร่าง TOR

ประชุมแนวปฏิบัติในการจัดทำแบบร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (TOR) ปรับปรุงใหม่ตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ว159

วันที่ 25 สิงหาคม 2566  ส่วนพัสดุจัดการประชุมแนวปฏิบัติในการจัดทำแบบร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (TOR) ปรับปรุงใหม่ตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ว159  โดยมี ดร.มงคล ธีระนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี  กล่าวเปิดการประชุม  ณ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์  อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การประชุมในวันนี้ มีผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุทุกหน่วยงานเข้าร่วม  จำนวน 109 คน  หัวข้อการประชุมเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานพัสดุ ที่กรมบัญชีกลางมีหนังสือเวียนถึงทุกภาคส่วน เรื่องการปรับปรุงแบบร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (TOR)   ซึ่งส่วนพัสดุได้ดำเนินการปรับแบบดังกล่าวแล้ว จึงแจ้งให้ทุกหน่วยงานนำไปใช้ในการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง