ประชุมร่วมกับส่วนอาคาร

ประชุมร่วมกับส่วนอาคารสถานที่ หารือการกำหนดรหัสอาคาร

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566   งานคลังส่วนพัสดุประชุมร่วมกับส่วนอาคารสถานที่  หารือการกำหนดรหัสอาคาร

ด้วยส่วนอาคารสถานที่ เป็นหน่วยงานจัดทำฐานข้อมูลที่ตั้งทรัพย์สิน โดยกำหนดรหัสอาคาร รหัสห้องของอาคารต่างๆ ที่มีการปรับปรุงก่อสร้างเพิ่มเติม  ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับส่วนพัสดุที่มีหน้าที่ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน  เพื่อการพัฒนาฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและสามารถนำข้อมูลไปใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานอื่นได้ จึงมีการประชุมร่วมกันดังกล่าว

ประชุมร่วมกับส่วนอาคาร
ประชุมร่วมกับส่วนอาคาร