ภาพประกอบข่าว

กำหนดส่งเรื่องขอซื้อขอจ้างงบลงทุน-รัฐ

เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี 2567  ขอความร่วมมือหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการ ดังนี้

  • บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2566   หน่วยงานจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Spec.) หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  โดยรวมรายการพัสดุประเภทเดียวกันเพื่อความรวดเร็วในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
  • 5 – 31  มกราคม 2567      หน่วยงานส่งเรื่องขอซื้อขอจ้างมายังส่วนพัสดุ แบบ Manual  โดยมีเอกสารประกอบตามแบบควบคุมความถูกต้องของใบขอซื้อขอจ้างของแต่ละวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
  • มกราคม – มีนาคม           ส่วนพัสดุ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
  • เมษายน – พฤษภาคม        เมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณฯ มีผลใช้บังคับและมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ
   – ส่วนพัสดุดำเนินการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
   – หน่วยงานจัดทำใบขอซื้อขอจ้าง(PR) จากระบบ MIS ส่งส่วนพัสดุ