ลปรร.การขอตำแหน่ง

ลปรร.การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน การเตรียมผลงานและการยื่นขอวิทยฐานะทางวิชาชีพ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพ ระดับชำนาญการ หัวข้อ การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน การเตรียมผลงานและการยื่นขอวิทยฐานะทางวิชาชีพ โดยนายโกสินธุ์ ศิริรักษ์  ผู้ซึ่งได้รับวิทยฐานะทางวิชาชีพระดับชำนาญการ พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปบัณฑิตวิทยาลัย ให้บุคลากรส่วนพัสดุ ในวันพฤหัสบดีที่  23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล 2 ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์