ลปรร.การจัดซื้อจัดจ้าง

พัสดุสัญจร : แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566  ส่วนพัสดุสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้กับส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในวันดังกล่าว นายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนพัสดุ   นางอารี บริพันธ์ หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ และนางปราณี จันทร์เอียด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานจัดหาพัสดุ สัญจรไปยังส่วนสื่อสารองค์กร เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินงบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท และรับฟังความคิดเห็นเพื่อร่วมกันปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น