อบรมจัดซื้อจ้าง

อบรม ซื้อ-จ้างให้ปลอดภัยและได้ผล

วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 หัวหน้าส่วนพัสดุและเจ้าหน้าที่งานจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ  เพิ่มประสิทธิภาพและทักษะการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรม หลักสูตร “ซื้อ-จ้างให้ปลอดภัยและได้ผล”  ผ่านระบบ ZOOM

โครงการอบรมดังกล่าว จัดโดยมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้แก่บุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติรวมทั้งเพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความเชี่ยวชาญในการคิดวิเคราะห์ การเตรียมการ การใช้ดุลพินิจ การจัดทำเอกสารและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการถูกตรวจสอบและการอุทธรณ์ โดยรายละเอียดการอบรม ดังนี้

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
– การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดทำร่าง TOR และการจัดทำประกาศ เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
– การออกแบบก่อสร้าง ความสำคัญของ BOQ การกำหนดผลงาน การกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
– การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การแต่งตั้งคณะกรรมการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธีและการอนุมัติและประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
– การทำสัญญา หลักประกันภัย การบริหารสัญญาและตรวจรับ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
– การลงโทษเป็นผู้ทิ้งงาน การพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
– เสวนากรณีศึกษา ตัวอย่างและแนวทางปฏิบัติ และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ