ลปรร.การจัดซื้อจัดจ้าง

พัสดุสัญจร แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้าง : สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566   ส่วนพัสดุ นำโดยนายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนพัสดุ  นางอารี บริพันธ์ หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ   นางสุภาวดี โชติอัคคี รักษาการแทนหัวหน้างานจัดหาพัสดุ และนางปราณี จันทร์เอียด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานจัดหาพัสดุ  ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หัวข้อ การจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินงบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท