ตรวจสอบพัสดุประจำปี

ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2566

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ข้อ 213  กำหนดไว้ว่า

       “ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ 205  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ…    ให้เริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป… แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุ” นั้น

เพื่อให้เป็นตามแผนการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566  ส่วนพัสดุ จึงขอความร่วมมือท่านให้เริ่มดำเนินการตรวจนับพัสดุและส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566   ให้แล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 พฤศจิกายน 2566 

ทั้งนี้ ส่วนพัสดุได้ส่งแผนการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 และวิธีการตรวจนับพัสดุหน่วยงานสามารถตรวจนับโดยใช้โปรแกรมตรวจนับครุภัณฑ์ Asset Management System ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือตรวจนับผ่าน Website    ส่วนพัสดุได้แนบคู่มือการใช้งานระบบตรวจนับครุภัณฑ์ และคู่มือการใช้งานระบบรายงานการตรวจนับครุภัณฑ์มาด้วยแล้ว ดังนี้

FILE :  คู่มือการใช้งาน ระบบตรวจนับครุภัณฑ์

FILE :  คู่มือการใช้งาน ระบบรายงานการตรวจนับครุภัณฑ์

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ ว.1893 แนวปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุประจำปี 

 


สอบถามได้ที่
นางวิภาพร พลหาญ     โทรศัพท์ 73780
นางสาววรรณา มัคราช  โทรศัพท์ 73779