งาน WU Innovation

ส่วนพัสดุนำเสนอผลงานด้านนวัตกรรม/กระบวนการพัฒนาการทำงานของหน่วยงาน “ระบบติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนพัสดุ”

วันที่ 7 กันยายน 2566  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดงาน WU Innovation Day  แสดงผลงานการพัฒนากระบวนการทำงานที่เป็นสิ่งใหม่ของหน่วยงานหรือนวัตกรรมเชิงประจักษ์ หรือนวัตกรรมเชิงกระบวนการ ประจำปีงบประมาณ 2566  ณ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์  อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     ส่วนพัสดุ ได้นำผลงานการพัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบ Application Line   นำเสนอในเวทีดังกล่าวด้วย

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบติดตามฯ  เพื่อให้ผู้บริหารและหน่วยงานผู้รับบริการ สามารถติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างได้สะดวก รวดเร็วแบบ Real Time และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนพัสดุ  โดยมีการแสดงผลได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ LINE @Thasala   LINE @Thaiburi และระบบสารสนเทศ WU HRMS