เชิญประชุม

ขอเชิญผู้แทนหน่วยงานเข้าประชุม เตรียมความพร้อมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2566

                    ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560    ข้อ 213 ที่กำหนดไว้ว่า   “ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ…เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น…ให้เริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทําการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป… แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันทําการ นับแต่วันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุ นั้น
 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจของหน่วยงานในการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2566 
ส่วนพัสดุ  ขอเชิญผู้แทนหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีหรือเป็นผู้ประสานงานเรื่องการตรวจสอบพัสดุประจำปีของหน่วยงาน  เข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา โดยขอความกรุณาแจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุมหน่วยงานละ 1 คน 
ตอบรับการประชุม https://forms.gle/2vDT2SthE8ZXh31R9
ภายในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน  2566   
สอบถามเพิ่มเติมที่ นางสาววรรณา มัคราช  โทร. 73779