ประเมินความพึงพอใจ

ขอเชิญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ส่วนพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

      ส่วนพัสดุได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส่วนพัสดุขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการของส่วนพัสดุได้แสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการของส่วนพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างเดือนมีนาคม – กันยายน 2566) เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการและพัฒนาระบบงานของส่วนพัสดุให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้มากที่สุด 
            ในการนี้ ส่วนพัสดุจึงขอความร่วมมือจากท่านได้ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2566 
QR Code
QR Code